जगात देव आहे का? आणि असेल तर कसा आणि कुठे आहे?

होय जगात देव आहे. परंतु माझी देवाची संकल्पना थोडी वेगळी आहे. सर्व प्राणीमात्र सदोदीत सुखाच्या शोधात…

सगुण रुपाची आवश्यकता

भक्ती योग जर बघितला तर भक्ती हि सगुण साकाराची आणि निर्गुण निराकाराची सांगितली आहे. पण तुझ…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१२६१

(कर्ता करविता भगवंतच आहे, ही गोष्ट प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -) आपुलिया बळे नाही मी बोलत…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.११८९

(खोट्या जगात चालणारे व्यवहारही खोटे दंभाने भरलेले असतात, हे प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात. -) लटिकें हांसे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२६०९

(देव ज्याच्या ठिकाणी प्रकट होतो, त्या मनुष्याच्या बाबतीत घडणाऱ्या बदलांचे वर्णन तुकोबा ह्या अभंगातून करतात -)…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.४

(स्वतःचे खरे हित ज्याला कळते, अशा मनुष्याची स्तुती तुकोबा ह्या अभंगातून करतात. -) आपुलिया हिता जो…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२५३१

(दंडनितीबद्दल प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -) दंड अन्यायाचे माथा । देखोनि करावा सर्वथा ।।१।। नये उगें…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१४१

(दयेचा व्यापक अर्थ, धर्मनीतीचा व्यवहार आणि सत् मुल्यांचे रक्षण याविषयी प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -) दया…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१६५९

(व्यभिचारी मनुष्याच्या कर्मगतीचे वर्णन -) परद्रव्य परनारीचा अभिलास । तेथोनि हरास सर्व भाग्या ।।१।। घटिका दिवस…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.३६

(सदाचाराचा उपदेश प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा करतात -) पराविया नारी माऊली समान । मानिलिया धन काय वेचे…

error: Content is protected !!