स्वस्वरूपाचे पूर्ण ज्ञान झाल्याशिवाय कर्तेपणा जात नाही

आपण आयुष्यात एकातरी गोष्टीचा त्याग केला आहे का? तुम्ही म्हणाल `हो, `आता मी स्वतःच्याच मनाप्रमाणे गोष्टी…

error: Content is protected !!