तृष्णा हेच बन्धन आहे व वैराग्य-पूर्वक तृष्णा-त्याग हीच मुक्ति आहे. भाग -१०. ८

तृष्णा हेच बन्धन आहे व वैराग्य-पूर्वक तृष्णा-त्याग हीच मुक्ति आहे.भाग -१०. ८ राज्यं सुताः कलत्राणि शरीराणि…

error: Content is protected !!