तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२६०९

(देव ज्याच्या ठिकाणी प्रकट होतो, त्या मनुष्याच्या बाबतीत घडणाऱ्या बदलांचे वर्णन तुकोबा ह्या अभंगातून करतात -)…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.४

(स्वतःचे खरे हित ज्याला कळते, अशा मनुष्याची स्तुती तुकोबा ह्या अभंगातून करतात. -) आपुलिया हिता जो…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२५३१

(दंडनितीबद्दल प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -) दंड अन्यायाचे माथा । देखोनि करावा सर्वथा ।।१।। नये उगें…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१४१

(दयेचा व्यापक अर्थ, धर्मनीतीचा व्यवहार आणि सत् मुल्यांचे रक्षण याविषयी प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -) दया…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१६५९

(व्यभिचारी मनुष्याच्या कर्मगतीचे वर्णन -) परद्रव्य परनारीचा अभिलास । तेथोनि हरास सर्व भाग्या ।।१।। घटिका दिवस…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.३६

(सदाचाराचा उपदेश प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा करतात -) पराविया नारी माऊली समान । मानिलिया धन काय वेचे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१६७

(आत्मस्वरुपाची अनुभूती असणारा आणि त्याचे नुसतेच सोंग घेणारा यातील फरक तुकोबांनी ह्या अभंगातून सांगितला आहे.) एक…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१९६

(रावणाने अपहरण करुन नेलेल्या सीतेचे मनोगत प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -) वासुगीच्या बनी सीता शोक करी…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२०४

(साधू कुणाला म्हणावे, हे प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात. -) जे का रंजले गांजले । त्यांसि म्हणे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.९४७

(पाखंड / नास्तिक / चार्वाक मताचे खंडन -) जीव तोचि देव भोजन ते भक्ती । मरण…

error: Content is protected !!