संता नाही मान । देव मानी मुसलमान || अ.क्र.-१६१३

स्वधर्म सोडून परधर्माची चाकरी करणाऱ्यांसाठी संता नाही मान ।देव मानी मुसलमान ।।१।। ऐसे पोटाचे मारिले ।देवा…

एक म्हणती आम्ही देवचि पै झालो । ऐसे नका बोलो पडाल पतनी || तुकाराम गाथा – (अ.क्र. – ३२२४)

स्वतःला देवाचे बाप म्हणवणारे भविष्यात जन्माला येतील म्हणून तुकोबांनी गाथेत आधीच एक अभंग लिहून ठेवलाय. ——————————————————————–…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१५२७

(मोह माणसाचा घात करतो, हे प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -) आपुल्याचा भोत चाटी । मारी करंटी…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२०१२

कल्पतरू अंगी इच्छिले ते फळ । अभागी दुर्बळ भावी सिद्धी ।।१।। धन्य त्या जाती धन्य त्या…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.३६५२

(रामनामाचा महिमा -) अहल्या जेणे तारीली रामें । गणिका परलोका नेली नामें ।।१।। रामहरे रघूराजहरे ।…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.३४१८

सोन्याचे पर्वत करिती पाषाण । अवघे रानोरान कल्पतरू ।।१।। परि या दुर्लभ विठोबाचे पाय । तेथे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१२६१

(कर्ता करविता भगवंतच आहे, ही गोष्ट प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -) आपुलिया बळे नाही मी बोलत…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.११८९

(खोट्या जगात चालणारे व्यवहारही खोटे दंभाने भरलेले असतात, हे प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात. -) लटिकें हांसे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२६०९

(देव ज्याच्या ठिकाणी प्रकट होतो, त्या मनुष्याच्या बाबतीत घडणाऱ्या बदलांचे वर्णन तुकोबा ह्या अभंगातून करतात -)…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.४

(स्वतःचे खरे हित ज्याला कळते, अशा मनुष्याची स्तुती तुकोबा ह्या अभंगातून करतात. -) आपुलिया हिता जो…

error: Content is protected !!