सार्थ अभंग गाथा – अभंग क्रमांक ६५५

तुमचिये दासीचा दास करुनि ठेवा। आशीर्वाद द्यावा हाचि मज॥१॥ नवविधा काय बोलली जे भक्ती। द्यावी माझ्या…

अभंग क्रमांक ६४०

विष्णुमय सर्व वैष्णवांसी ठावें।येरांनीं वहावें भार माथां॥ १ ॥ साधन संकट सर्वांलागीं शीण। व्हावा लागे क्षीण…

अभंग क्रमांक ६४२

कायावाचामन ठेविले गहाण | घेतलें तुझें रिण जोडीलागीं॥१॥ अवघें आले आंत पोटा पडिलें थीत। सारूनि निश्चिंत…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१४१

(दयेचा व्यापक अर्थ, धर्मनीतीचा व्यवहार आणि सत् मुल्यांचे रक्षण याविषयी प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -) दया…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१६५९

(व्यभिचारी मनुष्याच्या कर्मगतीचे वर्णन -) परद्रव्य परनारीचा अभिलास । तेथोनि हरास सर्व भाग्या ।।१।। घटिका दिवस…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.३६

(सदाचाराचा उपदेश प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा करतात -) पराविया नारी माऊली समान । मानिलिया धन काय वेचे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१६७

(आत्मस्वरुपाची अनुभूती असणारा आणि त्याचे नुसतेच सोंग घेणारा यातील फरक तुकोबांनी ह्या अभंगातून सांगितला आहे.) एक…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.१९६

(रावणाने अपहरण करुन नेलेल्या सीतेचे मनोगत प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात -) वासुगीच्या बनी सीता शोक करी…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.२०४

(साधू कुणाला म्हणावे, हे प्रस्तुत अभंगातून तुकोबा सांगतात. -) जे का रंजले गांजले । त्यांसि म्हणे…

तुकाराम महाराज अभंगगाथा – अभंग क्र.९४७

(पाखंड / नास्तिक / चार्वाक मताचे खंडन -) जीव तोचि देव भोजन ते भक्ती । मरण…