सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||अध्याय ८ वा अक्षरब्रह्मयोग: – ओवी १७१ ते १८०

तेंविं आकारलोपासरिसें ।जगाचें जगपण भ्रंशे ।परि जेथ जाहालें तें जैसें ।तैसेंचि असे ॥ १७१॥ त्याप्रमाणे, आकाराचा…

सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||अध्याय ८ वा अक्षरब्रह्मयोग: – ओवी १८१ ते १९०

म्हणोनि अक्षर जें म्हणिजे ।तेवीचि म्हणतां बोधुही उपजे ।जयापरौता पैसु न देखिजे ।या नाम परमगति ॥…

सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||अध्याय ८ वा अक्षरब्रह्मयोग: – ओवी १९१ ते २००

ऐसें जाणूनि योगीश्वर ।जयातें म्हणती परात्पर ।जें अनन्यगतीचें घर ।गिंवसीत ये ॥ १९१॥ असे जाणूनच योगिजन…

सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||अध्याय ८ वा अक्षरब्रह्मयोग: – ओवी २३१ ते २४०

ऐसी मनबुद्धिकरणीं ।सभोंवतीं धूमाकुळाची कोंडणी ।तेथ जन्में जोडलिये वाहणी ।युगचि बुडे ॥ २३१।। अशा प्रकारे बुद्धि…

सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||अध्याय ८ वा अक्षरब्रह्मयोग: – ओवी २०१ ते २१०

लोहाचें कनक जहालें ।हें एकें परिसेंचि केलें ।आतां आणिक कैंचें तें गेलें ।लोहत्व आणी ॥ २०१॥…

सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||अध्याय सहावा आत्मसंयमयोग: – ओवी ३९१ ते ४००

॥ ॐ श्रीज्ञानेश्वरी भावार्थदीपिका ॐ ॥           । अथ षष्ठोऽध्यायः – अध्याय सहावा।           🚩 ।…

सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||सांख्य योग| – ओवी २५० पासून

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् |व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ||२-४४|| अर्थ 👉  त्या विषय व ऐश्वर्य यांच्या ठिकाणी…