दासबोध:- दशक पहिला आणि समास दहावा : नरदेहस्तवन

ग्रंथ नाम दासबोधदशक पहिला आणि समास दहावा : नरदेहस्तवन || १.१० || माणसाच्या बुद्धीची व कल्पनेची…

दासबोध: दशक दुसरा आणि || समास दुसरा : उत्तमलक्षण

श्रीमत ग्रंथराज ग्रंथनाम दासबोधदशक दुसरा आणि || समास दुसरा : उत्तमलक्षण || २.२ || ’मी देहच…