ब्रह्मसूत्र अध्याय पहिला आणि पाद पहिला

ब्रह्मसूत्रअध्याय पहिला आणि पाद पहिला संबंध – या प्रकरणात ’गायत्री’ या शब्द ब्रह्माचा वाचक आहे या…

ब्रह्मसूत्र अध्याय पहिला आणि पाद दुसरा

ब्रह्मसूत्रअध्याय पहिला आणि पाद दुसरा संबंध – आता प्रश्न उपस्थित होतो की (छांदो उ ३.१४.२ मध्ये)…