श्रीब्रह्मचैतन्यमहाराज गोंदवलेकर महाराजकृत अमृतघुटका

॥ श्रीराम समर्थ ॥ श्रीब्रह्मचैतन्यमहाराज गोंदवलेकर महाराजकृत अमृतघुटकापरिच्छेद १ आणि ११ वासनाबीज नाहीसे होणे हीच ब्रह्मज्ञानाची…

error: Content is protected !!