दासबोध: दशक दुसरा आणि || समास दुसरा : उत्तमलक्षण

श्रीमत ग्रंथराज ग्रंथनाम दासबोधदशक दुसरा आणि || समास दुसरा : उत्तमलक्षण || २.२ || ’मी देहच…