शंकराचार्यकृत् ’विवेकचूडामणि’ श्लोक- (४५), (४६) , (४४)

शंकराचार्यकृत् ’विवेकचूडामणि’ श्लोक- (४५), (४६) , (४४) केवळ साधन-चतुष्टय असून कार्यभाग होत नाही, तर निदिध्यास हे…