सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||अध्याय सहावा आत्मसंयमयोग: – ओवी ३९१ ते ४००

॥ ॐ श्रीज्ञानेश्वरी भावार्थदीपिका ॐ ॥           । अथ षष्ठोऽध्यायः – अध्याय सहावा।           🚩 ।…

सार्थ ज्ञानेश्वरी – ||सांख्य योग| – ओवी २५० पासून

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् |व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ||२-४४|| अर्थ 👉  त्या विषय व ऐश्वर्य यांच्या ठिकाणी…

error: Content is protected !!